طب سنتی http://tebsonaty.mihanblog.com 2017-11-19T03:21:04+01:00 text/html 2017-11-13T16:32:40+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رازیانه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/289 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در دو نوع باغچه ای و بیابانی یافت می شود</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اجزاء مختلف آن دارای خواص مختلف می باشد. تخم آن از برگ گرمتر و ریشه آن در خاصیت از همه اجزاء قوی تر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواص عمومی رازیانه:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- باز کننده مجاری و گرفتگی های نای و کبد و طحال و کلیه و مثانه است&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای دردهایی که از سردی ایجاد شده باشد مسکن می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای معده و سوی چشم مقوی بوده و بادشکن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- اخلاط غلیظ و مخاطی را حل کرده و مدر شدید می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- خاصیت خشک کنندگی و جمع کنندگی دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای کسانی که مزاج گرم دارند مضر و مصلح آن صندل و سکنجبین می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;رازیانه بیابانی دارای طبع گرمتر و خشکتر نسبت به رازیانه باغچه ای می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- در رفع گرفتگی های مجاری ادرار مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- در درمان تب های مزمن و اسهال های کهنه و یرقان مصرف آن مفید است</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-11-09T18:04:30+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت مرزنجوش http://tebsonaty.mihanblog.com/post/288 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص مرزنجوش :</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- طبع آن گرم و خشک است.<br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- آشامیدن جوشانده آن باز کننده گرفتگیهای بینی و مجاری آن است و سر درد های سرد و تر بلغمی و سوداوی را رافع و برای مالیخولیا ورعشه مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- چون رطوبات را در خود حل می کند برای زکام و گرفتگی سینه و بینی موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بوئیدن آن در گرفتگیهای بینی موثر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- جوشانده آن در رفع سینه درد و سرفه و تنگی نفس و خفقان و گرم نمودن اعضاء داخلی و احشاء&nbsp; موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بادشکن&nbsp; بوده و در به کار اندازی طحال و از بین بردن دل درد و استسقاء و تنگی مجاری بول و قولنج های بادی بسیار تأثیر دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- ضماد آن در رفع دردهای مفاصل و روماتیسمی مفید بوده&nbsp; و مسکن قوی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مصرف آن برای کلیه و مثانه مضر می باشد و در این صورت مصلح آن کاسنی و تخم خرفه است </font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div></div> text/html 2017-10-28T06:36:16+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت گلپر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/287 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص گلپر در طب سنتی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;- در ترکیب با داروهای مناسب دیگر جهت گرفتگیهای مجاری در اثر اخلاط سرد که در دماغ جمع می شود و ذهن و حافظه را ضعیف می سازد مصرف می گردد و به عبارت دیگر در رفع فراموشی و همچنین امراض عصبی و صرع نافع است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در بسیاری از انواع فلج و رعشه و سستی اعضاء نیز مصرف دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-جدارمعده را تمیز نموده و رطوبات اضافی آن راخشک می نماید و در هضم غذاهای سنگین کمک می کند و مقوی معده و دافع مضرات غذاهای سنگین و باعث سهولت عمل هضم است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خارج کننده اقسام کرم معده و کرم کدو می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دردهای بلغمی و تنگی مجاری ادرار را معالجه می کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-گرم کننده کلیه ها و روده می باشد و در درمان درد مفاصل&nbsp; که از برودت بوجود آمده باشد. مفید است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مضر گرم مزاجان می باشد و مصلح آن خیساندن در سرکه و یا آشامیدن سرکه روی آن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مضر مثانه می باشد و مصلح آن را رازیانه و تخم خیارین نیز گفته‌اند</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-10-23T06:56:08+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت شلغم http://tebsonaty.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/shalgham.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبیعت آن گرم و تر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برگ های آن قلیل الغذا (کم غذا) است و مصرف آن در غذاها برای افرادی که امتلای خون (یعنی پر خونی) دارند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-غده زیرزمینی یعنی قسمت اصلی شلغم برای افرادی که دچار کم خونی هستند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-آب شلغم یا رنده شده آن همراه کمی فلفل سیاه برای دفع سنگ کلیه مفید است. (البته فقط برای سنگ های کوچک زیرا که حرکت سنگ های بزرگ ایجاد درد و خونریزی می کند و ابتدا باید با روشهایی سنگ ها کوچک شوند.)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-شلغم کاملاً پخته که کاملاً له شود و به شکل خمیر نرمی شود به شکل ضماد برای تسکین دردهای مفاصل مثل درد نقرس مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-طبیخ یا شربت (آب پخته آن همراه با هم وزنش شکر) کاملاً پخته آن برای سرماخوردگی و دفع خلط سینه کاربرد دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای پیشگیری از سرماخوردگی از زمانی که شلغم وارد بازار می شود تا زمانی که در بازار وجود دارد مصرف آن توصیه می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><a href="http://tim.ir/" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><br></div> text/html 2017-10-20T06:06:41+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خاکشیر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/khakshir.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبیعت (مزاج):</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;طبیعت آن گرم و تر می باشد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">افعال و خواص آن از دیدگاه طب سنتی:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-اشتهاآور و مقوی معده و هاضمه&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-جهت گرفتگی آواز&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-نیکویی رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -کاهش علائم کهیر&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -سردی احشا&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-کاهش خلط سینه و ریه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به همراه شیر:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چاق کننده&nbsp; و نیکو کننده رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد می شود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مصلح آن کتیرا میباشد.</font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-10-18T05:46:23+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رزماری http://tebsonaty.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/rozemary.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبع رزماری گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">افعال و خواص و منافع رزماری از دیدگاه طب سنتی ایران:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی مزمن و آسم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مفتح (گشاینده) سده جگر و طحال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;تنقیه و پاکسازی ریه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;محلل ریاح&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مسکن درد جگر و دفع یرقان سوداوی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شکننده سنگ های کلیه و مثانه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برگ آن در افعال مذکور قوی تر از سایر اجزای آن می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصلح رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سکنجبین.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد استعمال رزماری در طب جدید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب، سردرد، میگرن، فشارخون، نفخ و بی اشتهایی استفاده شده و به صورت موضعی به عنوان مسکن در درمان دردهای عضلانی و بیماری های روماتیسمی کاربرد دارد.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">عوارض جانبی و مضرات رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از دیدگاه طب سنتی ایران&nbsp; رزماری برای افراد دارای مزاج گرم مناسب نمی باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصرف دارویی موضعی گیاه و یا کاربرد فرآورده های آرایشی- بهداشتی حاوی رزماری در برخی از افراد حساس&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">موجب</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ایجاد قرمزی پوست، درماتیت (التهاب پوست)، حساسیت پوستی و حساسیت نسبت به نور می شود.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد احتیاط:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">رزماری در دوران بارداری، شیردهی و در بیماران صرعی بهتر است به کار نرود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طرز نگهداری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گیاه رزماری و روغن فرار حاصله از آن بایستی در محل خنک، ظروف دربسته و دور از نور نگهداری شود.</font></div><div><br></div><div><font size="2"><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></font></div><div><br></div> text/html 2017-10-16T11:34:37+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت آویشن http://tebsonaty.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/avishan.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص آویشن:</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آویشن از دیدگاه طب سنتی ایران به عنوان دارو شناخته می شود و فاقد اثرات غذایی در بدن است و مصرف زیاد و مداوم آن دارای اثرات مضر در بدن می باشد و بدون مشورت با پزشک متخصص طب سنتی نباید استفاده شود و اثرات ذیل صرفا جهت اشنایی&nbsp; آورده شده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. طبیعت: طبیعت آویشن، گرم و خشک است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. ضد نفخ و اشتهاآور است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. پاک‌کننده ریه، معده، جگر و روده‌ها از رطوبات است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با آب انجیر، جهت درمان برخی از انواع سرفه مفید است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با انجیر خشک، سبب خوشرنگ شدن پوست صورت می‌گردد.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. مصرف آویشن با پنیر تازه در افراد لاغر، سبب رفع لاغری می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با غذاهای غلیظ که هضم سنگینی دارند، سبب بهبود هضم می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. آویشن به صورت دم‌کرده، جهت برطرف نمودن برخی از انواع ناراحتی‌های معده استفاده می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.مصرف آویشن به صورت بخور، در سرماخوردگی سبب بهبود علایم می‌گردد.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.آویشن خلط‌آور و آنتی‌اسپاسم برونشیال است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.آویشن خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد انگلی دارد.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نگهداری: در ظروف دربسته و دور از نور</font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-10-14T15:44:35+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت نعناع http://tebsonaty.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/mint1.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص نعنا:</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- گرم و خشک است</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- شادی آور گرم کننده وتقویت‌کننده قلب است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">-&nbsp; رقیق‌کننده خون غلیظ و حل‌کننده موادبلغمی و سوداوی می‌باشد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- گرم کننده و تقویت کننده دستگاه گوارش و به خصوص معده است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">-&nbsp; آشامیدن عصاره ی نعنا در نضج و دفع رطوبت های ریه و مجاری تنفسی مفیداست</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- جوشانده آن همراه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای معده و آروغ، کولیت و دفع اقسام کرم شکم مفید است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- در خواص قوی‌تر از پونه می باشد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- خوردن دو سه شاخه از نعنا با آب انار ترش موجب تسکین سکسکه، تهوع، استفراغ و سوءهاضمه می‌شود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- نعنا ضد اسپاسم و ضد سرفه است&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- منتول موجود در این گیاه نوعی ضد‌عفونی‌کننده‌ی قوی است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصلح:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصلح آن کرفس است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موارد منع مصرف:&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصرف نعنا برای افراد دچار اضطراب منع شده است. گیاه مذکور با کافور و تیمول ناسازگاری دارد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></font><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-06-21T13:29:19+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت انگور http://tebsonaty.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><a href="http://tebsonaty.ir" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/Angoor.jpg" alt="انگور"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">1. انگور یبوست مزاج را که امّ الامراض است برطرف مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">2. سوءهاضمه افرادى که به علت پرخورى معده شان ضعیف شده است، بر اثر رژیم آب انگور برطرف مى شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">3. پرخونى کبد را رفع مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">4. در بیمارانى که مبتلا به پر شدن کیسه صفرا و سنگ صفرا هستند، نتایج بسیار خوبى مى دهد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">5. در معالجه یرقان، به عنوان یک داروى مؤثر، تجویز مى شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">6. در ضعف قلب، که به علت بیمارى هاى کلیه پیدا مى شود، آب انگور انرژى عضلات قلب را زیاد کرده و به علت دفع مواد مضر از بدن، قلب را سبک بار مى سازد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">7. در معالجه ورم حنجره (لارنژیت)، ورم برنش ها (برنشیت) و در بهبود حالت عمومى مبتلایان به سل ریوى، و هم چنین مسلولانى که اختلالات معده و روده دارند مفید و مؤثر واقع است.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">8. در معالجه حب البلوغ (جوش جوانى)، کهیر، اگزما (که از مسمومیت روده ها به وجود مى آید) اثرات کاملا واضح دارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">9. در بیمارى هاى ناشى از سوء تغذیه مخصوصا، رماتیسم و نقرس مفید واقع مى شود زیرا تبادلات غذایى را تقویت کرده و سوءتغذیه را برطرف مى سازد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">10. در طب کودکان، مخصوصا در موارد ضعف کلیه، ضعف کبد، ضعف بدن، کمبود بدن از ویتامین ها، فقر غذایى، نتایج بسیار خوب داده است.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">11. اسید اوریک و اورات ها را از بدن دفع مى کند، بنابراین، از یک سو، خون را تصفیه و غلظت و تیرگى هاى رنگ آن را برطرف مى کند و از سوى دیگر، میزان قلیاى خون و مایعات بدن را زیاد کرده و در حفظ جوانى، شادابى و جلوگیرى از خمودگی و پیرى تأثیر مى گذارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">12. آب انگور یکى از مقوى ترین غذاها و بهترین مرمت کننده اعضاى بدن است و از حیث تولید انرژى در بدن بسیار قابل توجه است، به طورى که یک لیتر آب انگور 900 کالرى حرارت تولید مى کند، حال آنکه یک کیلو سیب زمینى 660 کالرى و یک لیتر شیر 700 کالرى حرارت ایجاد مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">13. آنهایی که معده ضعیف دارند باید انگور را بدون پوست بخورند زیرا پوست آن دیر هضم است و موجب دل درد ، نفخ و عوارض دیگر می گردد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">14.انگور خواص ضدپیری دارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">15.آنتی اکسیدان های موحود در آب انگور، سلول های تخریب شده را ترمیم کرده و همچنین از تخریب بیشتر آنها جلوگیری می کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">16.آنتی اکسیدان های موجود در آب انگور می تواند از پیر شدن و بیماری های مرتبط با آن مثل آلزایمر جلوگیری کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">17.آنتی اکسیدان های موجود در آب انگور سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">احتیاط در مصرف انگور:</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انگور باوجود خاصیت های مهمى که از نظر درمان بیمارى ها دارد و ما آن ها را قبلا ذکر کردیم، داراى یک ضرر هم هست، و آن اینکه افراط در خوردن آن کبد را خسته مى کند و به اعمال حیاتى آن لطمه مى زند و علت آن هم عمل قندسازى کبد است و چون انگور مواد قندى زیاد دارد اگر در مصرف آن افراط شود در تنظیم عمل قندسازى کبد ممکن است اختلالى پیش آید و اگر افراط نشود و به مقدار کم خورده شود، نتایج مثبت و فواید مطلوب آن بروز خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">براى دفع این ضرر، متخصصان کنونى تغذیه دستورى جز این نداده اند که باید در مصرف طولانى انگور قدرى احتیاط شود و معالجه به طور تدریجى و ملایم صورت گیرد تا کبد خسته نشود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">منبع&nbsp;<a href="http://tim.ir/" target="_blank" title="">+</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://namnak.com" target="_blank" title="" style="text-align: center;">+</a></font></div></div> text/html 2017-06-09T12:06:10+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خربزه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/kharboze.jpg" alt="خربزه"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="3">دارای طبیعت معتدل است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بهترین اوقات خوردن آن میان دو غذا یعنى در وقتى است که غذاى اول در معده هضم شده باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خربزه موافق طبع صفراوى‏ مزاج‏ها و سودائى‏ ها است و خوردن آن در ناشتا موجب تبهاى تند می شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خربزه باعث جریان بول و زیاد شدن شیر و عرق، و لطیف‏ کننده پوست می باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مالیدن گوشت خربزه با (بوره) به تن باعث جلا و لطافت پوست و ادامه آن رافع لک و پیس و برص و بدرنگى پوست است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ضماد پوست آن که کوبیده بر پیشانى و سینه بندند، رفع آب‏ریزش بینى و خلط سینه می کند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوردن مشتى از پوست خشک کوبیده آن تا چند روز با آب، سنگ کلیه را دفع می کند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">انداختن تکه ‏اى پوست خربزه در دیگ غذا، سبب زود پختن گوشت و طعام شده و به تجربه رسیده است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تخم آن گرم و خشک و خوردن مشتى از کوبیده مغز آن طبع را لینت داده، باعث چاقی می شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوردن مشتى از کوبیده مغز تخم آن ادرار را زیاد کرده کلیه و مثانه را شسته مجارى ادرار را پاک مى‏ کند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ضماد تخم او که با پوست کوبیده باشند و بمالند پوست را جلا داده لکه‏ هاى بدرنگ آن ‏را پاک مى‏ کند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سرکه و آب انار ترش رافع ضرر آن می باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تذکر: در کلیه دستورات گفته شده با پوست خربزه باید از پوست خربزه بدون سم و کاملا تمیز استفاده شود.</font></div><div><br></div><div><a href="http://www.islamicteb.com/" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-05-18T15:05:27+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت توت سفید http://tebsonaty.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/toot.png" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خواص توت شیرین:</font></div><div><font size="3">1. از آن خون نیکو در بدن تولید می‌شود و در رفع کم‌خونی مفید است.</font></div><div><font size="3">2. رطوبت‌بخش مغز است و به همین‌خاطر می‌تواند آرام‌بخش خوبی باشد.</font></div><div><font size="3">3. جگر و طحال را تقویت و پاکسازی می‌کند.</font></div><div><font size="3">4. چاق‌کننده است.</font></div><div><font size="3">5. برای سینه و شُش مفید است.</font></div><div><font size="3">6. ادرارآور خوبی است و یکی از بهترین ملیّن‌های طبع (روان‌کننده‌های شکم) نیز می‌باشد.</font></div><div><font size="3">7. البته توت می‌تواند در بعضی افراد مستعد، سردرد ایجاد کند و در برخی افراد نیز برای معده مضر است.</font></div><div><font size="3">8. برای پیشگیری از اسهال ناشی از خوردن توت (که در برخی افراد ایجاد می‌شود)، باید پس از آن دوغ ترش محلّی خورد.</font></div><div><font size="3">9. در درمان دندان‌درد و تحلیل ورم‌های بزرگ مفید است.</font></div><div><font size="3">10. دفع‌کننده قوی خلط سوداست.</font></div><div><font size="3">11. جالب اینکه آب ریشة توت، در صورت فرآوری به شکل خاص، می‌تواند به عنوان رنگ مو کاربرد داشته باشد!</font></div><div><font size="3">12. مرهم کوبیده برگ خشک آن با روغن زیتون، در درمان سوختگی پوست مفید است.</font></div><div><br></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-05-15T16:20:26+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت کدو http://tebsonaty.mihanblog.com/post/265 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/kado.jpg" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">طبیعت کدو: تمام انواع کدو از دیدگاه طب سنتی مطلقا سرد و تر است. مغز تخم کدو نیز به همین طبع است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کاربرد و خواص:&nbsp;</font></div><div><font size="3">خنک کننده و مرطوب کننده است. انسداد مجاری را باز می کند.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مدر و ملین است.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای افراد گرم مزاج و صفراوی غذای مناسبی است اما پخته آن از نظر مواد غذایی ضعیف و سریع الهضم است.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگر کدو را با به و یا آبغوره و یا آب انار و یا سرکه در روغن بادام و یا زیتون بپزند خونساز است و خون صالح تولید می کند.&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">آب کدوی پخته با تمر هندی و شکر برای تسکین حرارت دماغ و سردرد و وسواس و جنون نافع است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوردن کدوی پخته عطش را تسکین می دهد و گرمی و التهاب کبد گرم را فرو می نشاند.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوردن آب کدوی پخته که با فشار عصاره گرفته شده باشد به میزان 150 گرم یا 300 گرم با عسل، ملین و مسهل معتدلی است. و اگر با مغز فلوس و ترنجبین و بنفشه خورده شود مسهل صفرا است.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همراه با تمر هندی و شکر پاک کننده روده و کلیه و مسهل صفرای سوخته می باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کدوی پخته با سرکه برای اکثر بیماری های گرم مفید است. و با گوشت موجب تسریع هضم می شود. ضماد پخته آن روی معده و کبد و کلیه، مسکن حرارت و التهاب آن هاست.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مربای كدو برای تولید خلط صالح، دفع مواد سوداوی و تقویت اعصاب مؤثر است. ترشی كدو لطیف كننده، هضم كننده غذا و مسكن حرارت خون و صفرا می باشد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">احتیاطات در مورد كدو: کدو ایجاد قولنج می کند. موجب نفخ و کاهش اشتها هم می شود. شیخ الرئیس ابو علی سینا معتقد است هر چند آب کدو نافع است اما گاهی مضر است به دلیل مدر بودن. برای افراد پیر و سرد مزاج یا ساکن در مناطق سرد مضر است.</font></div><div><br></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-03-31T15:03:24+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت پسته http://tebsonaty.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/Pistachio.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="3">- بهترین انواع آن دارای دانه‌های بزرگ، پوست نازك سفید، پوست بیرونی سبز مایل به بنفشی و مغز سبز و چرب می‌باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">- پسته تقویت کننده مغز، قلب، معده، باز کننده‌ی انسداد کبد، چاق کننده‌ی بدن است.</font></div><div><span style="font-size: medium;">- در رفع سرفه و سردی کلیه‌ها مفید می‌باشد.</span></div><div><font size="3">- پسته برای درمان برخی از انواع سرفه نیز &nbsp;مفید است.&nbsp;</font></div><div><span style="font-size: medium;">- پسته یک گیاه کبدی است و در تقویت آن مفید است و دارای میزان مس بالایی می‌باشد. (مغز استخوان برای خونسازی نیاز به آهن به همراه مس دارد ) به همین دلیل از قدیم در فرمول‌های خونسازی پسته حضور داشته و بیشتر به صورت خام مورد نظر است و شور آن کمتر.</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">طبیعت:</font></div><div><font size="3">طبیعت مغز آن، گرم و خشک است و طبیعت پوست سبز پسته سرد و خشک است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">موارد منع مصرف:</font></div><div><font size="3">مغز پسته به علت چربی زیادی که دارد، برای معده مناسب نیست و کسانی که معده‌ی ضعیف دارند، باید آن را با زرد‌‌آلو بخورند.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آشامیدن سرکه و انار ترش و زردآلوی ترش خشک در برخی موارد کاهنده اثرات سوء آن است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-02-18T15:58:25+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت سیاه دانه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/256 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/black_seed.png" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خواص سیاه دانه از دیدگاه طب سنتی:&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سیاه دانه دارای طبیعت گرم و خشک در سوم است.&nbsp;</font></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">در طب سنتی خواص گوناگونی برای سیاه دانه ذکر شده است که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از:</span></div><div><font size="3">منضج و قوام آورنده اخلاط است.</font></div><div><font size="3">خشک کننده رطوبات می باشد.</font></div><div><font size="3">کماد (قراردادن پارچه گرم) بر سر جهت زکام و کاهش ریاح، سریع الاثر است.</font></div><div><font size="3">رفع درد سینه و تنگی نفس، ضد سرفه می باشد.</font></div><div><font size="3">ضد استفراغ است.</font></div><div><font size="3">چاق کننده است.</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">مناسب برای بعضی بیماری های کبدی و طحال، از جمله در یرقان مفید است.</span></div><div><font size="3">خاصیت شکننده سنگ کلیه و مثانه دارد.</font></div><div><font size="3">ضد نفخ و به همراه سرکه دفع کننده اقسام کرم معده است.</font></div><div><font size="3">از دیدگاه طب سنتی می تواند مضر کلیه باشد و مصلح آن کتیرا است.&nbsp;</font></div><div><font size="3">مصرف زیاد آن می تواند سبب خفگی گرم مزاجان و سرگیجه شود است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-02-05T16:40:04+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خواص سیر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/254 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/garlic.jpg" alt="سیر"></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">در منابع طب سنتی ایران دارای 3 نوع برّی و بستانی و جبلی می‏ باشد.</span></div><div><font size="3">بستانی آن دو قسم می‏ باشد: یکی بسیار دانه یعنی چند دانه به هم متصل و یکی منحصر بر یک دانه و به قدر پیاز کوچکی و &nbsp;این نسبت به آن کمتر است.</font></div><div><font size="3">جبلی آن را به فارسی موسیر نامند.</font></div><div><font size="3">طبیعت (مزاج):&nbsp;</font></div><div><font size="3">در سوم گرم و خشك و با رطوبت فضیله و حرارت او شبیه حرارت غریزی است و بری آن در درجه چهارم گرم و خشك است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خواص در منابع طب سنتی ایران :</font></div><div><font size="3">خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال حافظ صحت مزاج است.</font></div><div><font size="3">موجب پاکسازی معده و مفاصل از رطوبات می باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="3">رقیق‏ كننده خون است.</font></div><div><font size="3">جهت تصفیه حلق و صوت و تنگی نفس&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">مفید است.</span></div><div><span style="font-size: medium;">برای فراموشی و فالج و رعشه و اكثر امراض عصبانی مفید است.</span></div><div><font size="3">برای دردهای مفاصل و سیاتیک و نقرس مفید است.</font></div><div><span style="font-size: medium;">لطیف کننده غذاهای غلیظ و تحلیل اورام و سنگ کلیه است.</span></div><div><font size="3">نیکوکننده رنگ چهره است.</font></div><div><font size="3">مداومت در خوردن آن باعث ریزش موی سفید و روئیدن موی سیاه می شود.</font></div><div><span style="font-size: medium;">جوییدن برگ آن کاهنده بوی آن است.</span></div><div><br></div><div><font size="3">مضرت‏ ها:</font></div><div><font size="3">زیاده‏ روی در مصرف آن:</font></div><div><font size="3">موجب سردرد (مصدع) و سوزاننده خون و مضر چشم و ریه و بواسیر است.</font></div><div><font size="3">برای زنان حامله و مبتلایان به زحیر (اسهال) مضر است</font></div><div><br></div><div><font size="3">مصلح:&nbsp;</font></div><div><font size="3">پختن آن در آب با كمی نمك و اضافه نمودن روغن بادام و یا كره و استعمال آن با گشنیز و سكنجبین و پس از خوردن آن، آشامیدن آب انار ترش و شیرین</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اثرات بررسی شده سیر در منابع جدید:</font></div><div><font size="3">مطالعات انجام شده بر روی سیر نشان‏ دهنده:</font></div><div><font size="3">اثرات ضدمیکروبی (آنتی میکروبیال)،&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp;ضدقارچ،&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp;کاهش چربی خون،&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp;اثرات آنتی‏ اکسیداتیو&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">است.&nbsp;</span></div><div><font size="3">دارای قدرت مهار تجمع پلاکتی بوده و موجب افزایش زمان انعقاد خون می ‏شود.</font></div><div><font size="3">اثر کاهندگی سیر بر روی چربی خون به واسطه مهار سنتز استرول و بیوسنتز کلسترول در سلول‏‏ های هپاتوسیت انجام می‏ شود.</font></div><div><font size="3">همچنین با افزایش سطح داخل سلولی گلوتاتیون موجب اثرات آنتی‏اکسیدانی می ‏شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div>